Wie zijn wij

Het bestuur van Vriendenkring-BLPG – met adres: www.vriendenkring-blpg.be – vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil zijn bezoekers en leden zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Wij willen onze ledengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om ze beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Vriendenkring-BLPG vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

Het bestuur van Vriendenkring-BLPG nodigt zijn leden uit de tijd te nemen om ons Privacy beleid goed door te nemen, samen met en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten.

 


 

Toepassing

Dit Privacy beleid is van toepassing op al onze leden (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de website(s) van Vriendenkring-BLPG.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

 


 

Waarborgen privacy

Vriendenkring-BLPG streeft ernaar om zijn plichten na te leven en de rechten van de leden te respecteren telkens wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

 


 

Toestemming

Door de informatie en de diensten van Vriendenkring-BLPG te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Uw toestemming wordt telkens persoonlijk gevraagd bij registratie als lid en als ook wanneer uw gebruik maakt van onze verschillende digitale formulieren.

 


 

Monitoren gedrag bezoekers

Vriendenkring-BLPG maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie onze website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we – via cookies – registreren bestaat uit onder meer het IP-adres, het type browser, het type apparaat en de bezochte pagina’s binnen onze website.

Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie waardoor deze niet valt onder de verwerking van persoonsgegevens.

 


 

Gebruik van cookies

Vriendenkring-BLPG plaatst cookies bij bezoekers waarvan hun internet browser en of apparaat dit toelaat. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gelezen kunnen worden door een webserver in het domein dat de cookie op uw harde schrijf heeft geplaatst. Het is mogelijk dat Vriendenkring-BLPG cookies gebruikt om uw voorkeuren en instellingen te bewaren en om uw web ervaring te optimaliseren.

Cookies van Derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies die niet door ons kunnen beïnvloed worden.

Wenst u jouw opgeslagen cookies te verwijderen?

Dit verschilt van welke internetbrowser en of apparaat dat u gebruikt, raadpleeg hiervoor de help-index van uw internetbrowser of de gebruikershandleiding van uw toestel indien u de cookies wenst te verwijderen en of wenst uit te schakelen.

 


 

Veiligheid en beveiliging

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Daarnaast hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Vriendenkring-BLPG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • wij hanteren een gebruikersnaam en streng wachtwoord beleid op al onze systemen

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan worden onze leden hiervan persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

 


 

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Van zodra u van deze links gebruik maakt verlaat u onze website en moet u er rekening mee houden dat wij geen enkele controle hebben van en of over deze externe website(s). Bijgevolg kunnen wij dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt op deze externe websites, wees dus steeds voorzichtig en bekijk telkens de privacyverklaring die van toepassing is op elke afzonderlijke website alvorens u er gebruik van maakt en of persoonlijke gegevens invult.

 


 

Beheer van uw persoonlijke informatie

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vriendenkring-BLPG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR (General Data Protection Regulation) – of ook wel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) – genoemd.

U kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke informatie op de volgende manieren te beperken:

 • wanneer u wordt gevraagd om een formulier op de website in te vullen, zoekt u naar het vak dat u kunt aanklikken om aan te geven dat u niet wilt dat de opgegeven informatie door ons wordt gebruikt voor de verdere interne verwerking van jouw persoonsgegevens
 • als u eerder akkoord bent gegaan met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe marketing doeleinden, kunt u op elk moment van gedacht veranderen door u af te melden in de steeds voorziene afmeld-links of door ons schriftelijk en of telefonisch te contacteren.

U kunt details van persoonlijke informatie die wij over u hebben gratis opvragen aan ons hoofdkantoor: Langerbruggekaai 18 – 9000 Gent – BE.
Als u van mening bent dat de informatie die we over u hebben: onjuist, onvolledig en of u deze wenst over te dragen en of te verwijderen: gelieve dit schriftelijk kenbaar te maken op bovenstaand adres. Onjuiste informatie wordt onmiddellijk en zonder vergoeding gecorrigeerd. Daarnaast kan u op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen u ook verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken en trachten deze binnen een tijdspanne van 10 werkdagen te vervolledigen.

 


 

Verwerking van persoonsgegevens van onze leden

Persoonsgegevens van onze leden worden door Vriendenkring-BLPG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • om de aanvraag voor uw lidmaatschap in behandeling te nemen, activeren en u hiervan kennis te geven
 • informeren over (nieuwe) activiteiten en of diensten
 • voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van activiteiten en of diensten
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • om prestaties op te volgen
 • om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse
 • administratieve doeleinden
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

De grondslag voor deze persoonsgegevens is uw inschrijving tot lidmaatschap.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vriendenkring-BLPG de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam
 • achternaam
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • geboortedatum
 • adres
 • personeelsnummer
 • functie
 • afdeling
 • website en bijhorende social media kanalen (indien van toepassing)
 • Naam partner en of kind(eren) en hun respectievelijke geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Vriendenkring-BLPG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.

 


 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Vriendenkring-BLPG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsberichten over onze diensten, activiteiten en eventuele promoties
 • communicatie over het lidmaatschap, reservaties en activiteiten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het inschrijfformulier van onze nieuwsbrief
 • uw schriftelijke toestemming via mailcontact

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vriendenkring-BLPG de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • website en bijhorende social media kanalen (indien van toepassing)

Uw persoonsgegevens worden door Vriendenkring-BLPG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is voor onze nieuwsbrief. Uitschrijven kan op elk komt via volgende pagina: Uitschrijven nieuwsbrief

 


 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 


 

Wijzigingen

Vriendenkring-BLPG behoudt zich het recht voor om dit Privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 


 

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen heeft over het privacy beleid van Vriendenkring-BLPG, kun u ons hier contacteren.